รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน ภาษาไทย 2019

Independent Auditor's Report and Financial Statments 2019