โครงการช่วยเหลือเด็กพิการได้เริ่มต้นในปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมาโดยเริ่มที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และองค์การคริสเตียนเอาท์รีช (องค์การระหว่างประเทศ) ได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยให้มาทำกิจกรรมด้านการพัฒนาการ  เด็กกำพร้าพิการ โดยมีนายวสันต์ แสนเวียน เป็นผู้จัดการโครงการในเวลานั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2540 องค์การคริสเตียนเอาท์รีช ได้ถอนตัวออกจาก ประเทศไทย แต่นายวสันต์ แสนเวียน และเพื่อนๆ ที่มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเด็กกำพร้าพิการในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า  “มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ” 

พันธกิจของมูลนิธิฯ

เพื่อนำความรักตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ พัฒนาเด็กพิการ  ให้เต็มศักยภาพสูงสุดอย่างเป็นองค์รวม ให้เด็กพิการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคมให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อคนพิการ

สนัยสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

2.เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ  อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมและอาชีพ

3.เพื่อให้ความรู้กับครอบครัวและชุมชน เรื่องการดูแลเด็กพิการ   อย่างถูกวิธี  พร้อมกันนั้นก็ได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการขึ้นในเด็ก

4.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่เด็กพิการ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การอยู่ร่วมกับคนอื่น อาชีพ เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือเด็กพิการ

ความเป็นมา

โครงการช่วยเหลือเด็กพิการได้เริ่มต้นในปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมาโดยเริ่มที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และองค์การคริสเตียนเอาท์รีช (องค์การระหว่างประเทศ) ได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยให้มาทำกิจกรรมด้านการพัฒนาการ  เด็กกำพร้าพิการ โดยมีนายวสันต์ แสนเวียน เป็นผู้จัดการโครงการในเวลานั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2540 องค์การคริสเตียนเอาท์รีช ได้ถอนตัวออกจาก ประเทศไทย แต่นายวสันต์ แสนเวียน และเพื่อนๆ ที่มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเด็กกำพร้าพิการในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า  “มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ” 

2.DSC_0420 copy.jpg

Wasan Saenwian

Executive Director

1.DSC_0419 copy.jpg

Chariya Saenwian

Project Development Director

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิฯ

โครงการในมูลนิธิฯ

ผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิฯ

กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิฯ
For Life Thailand 
CCD-USA 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

สนับสนุนมูลนิธิฯ

Registered Charity Number: T83/2540 
Registered as Thai Foundation in 1997 and audited every year 
Recognised as Non Profit Public Company Organisation Registration 2857 in 2011 
Rated Excellent as a Standard of Disability Related Organisation (SDO) 2010-2013 and 2014-2017 ​

© Copy Right by Christian care Foundation for Children with Disabilities(CCD)