top of page

        โครงการช่วยเหลือเด็กพิการได้เริ่มต้นในปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมาโดยเริ่มที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
(บ้านเฟื่องฟ้า)   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และองค์การคริสเตียนเอาท์รีช
(องค์การระหว่างประเทศ) ได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยให้มาทำกิจกรรมด้านการพัฒนาการ  เด็กกำพร้าพิการ โดยมีนายวสันต์ แสนเวียน เป็นผู้จัดการโครงการในเวลานั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2540 องค์การคริสเตียนเอาท์รีช
ได้ถอนตัวออกจาก ประเทศไทย แต่นายวสันต์ แสนเวียน และเพื่อนๆ
ที่มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เห็นว่าโครงการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อเด็กกำพร้าพิการในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า  
“มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ” 

64414587_3443641645653359_87464509827469
41663785_2787248234626040_48341778227150

ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู Rainbow Rehabilitation Centre

23762_190801_003ดเ5

ศูนย์เดย์-แคร์ ในสถานคุ้มครองฯ Day Care Centres

142019_190715_0001

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ Community Work

02รูปติดบอร์ด

ค่ายสายรุ้งสัมพันธ์ Rainbow Camp

46160170_2924685594215636_45913660943583

ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน นิวโฮป New Hope Early Childhood Development Centre

DSC_000811

คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ CCD Staff

แขกจากไต้หวันเยี่ยมบ้านเด็กค่ะ_190905_00

โครงการดำรงชีวิตอิสระ (Group Home)

พันธกิจของมูลนิธิฯ

เพื่อนำความรักตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ พัฒนาเด็กพิการ
ให้เต็มศักยภาพสูงสุด
อย่างเป็นองค์รวม
ให้เด็กพิการ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคมให้มีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง
ต่อคนพิการ

สนัยสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

2.เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ  
อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข
การศึกษา สังคมและอาชีพ

3.เพื่อให้ความรู้กับครอบครัว
และชุมชน เรื่องการดูแลเด็กพิการ  อย่างถูกวิธี  พร้อมกันนั้น
ก็ได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้
ทางด้านสุขภาพอนามัย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ
ขึ้นในเด็ก

4.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ให้แก่เด็กพิการ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การอยู่ร่วมกับคนอื่น
อาชีพ เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือเด็กพิการ

IMAGE0567
DSC_1035
IMAGE0084
Banner1

ความเป็นมา

โครงการช่วยเหลือเด็กพิการได้เริ่มต้นในปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมาโดยเริ่มที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และองค์การคริสเตียนเอาท์รีช (องค์การระหว่างประเทศ) ได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยให้มาทำกิจกรรมด้านการพัฒนาการ  เด็กกำพร้าพิการ โดยมีนายวสันต์ แสนเวียน เป็นผู้จัดการโครงการในเวลานั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2540 องค์การคริสเตียนเอาท์รีช ได้ถอนตัวออกจาก ประเทศไทย แต่นายวสันต์ แสนเวียน และเพื่อนๆ ที่มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเด็กกำพร้าพิการในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า  “มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ” 

2.DSC_0420 copy.jpg

Wasan Saenwian

1.DSC_0419 copy.jpg

Chariya Saenwian

Executive Director

Project Development Director

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิฯ

bottom of page