top of page

ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู

41663785_2787248234626040_48341778227150

โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ กลุมเปาหมายคือเด็กกำพรา
พิการจากสถานสงเคราะห และจากชุมชน โดยมีแผนการสอนเปนรายบุคคล
IEP (Individual Education Plan) การใหบริการแบงออกเปน ๒ กลุมคือ
กลุมเด็กประจำ เด็กกลุมนี้จะไดรับการเตรียมความพรอมทุกดาน เพื่อให
เด็กสามารถพัฒนาและอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข อีกกลุมคือ
กลุมเด็กไปกลับและเด็กพิการจากชุมชนที่ขาดโอกาสมาฝกทักษะดานตางๆ
โดยมีครูพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ นักกายภาพบำบัดเปนผูใหการดูแล
ในการฝกทักษะดานนั้นๆ

บ้านสายรุ้ง

บ้านสายรุ้ง วัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนในรูปแบบครอบครัว โดยเด็กที่มีเกณฑ์อายุสามารถเข้าเรียนร่วมได้ มูลนิธิฯก็จะส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เราได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และจากชุมชน มารับการเรียนรู้ด้วย ปัจจุบันมีเด็กเข้าร่วมโครงการประมาณ 30-40 คน

rainbow-rehabilitation-225x300.jpg
trampoline-280x300.jpg

ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู

เด็ก ๆ ในโครงการประมาณ 35 คน อายุ 2 ถึง 15 ปี เข้ารับการดูแลที่ ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู มีเด็กจากบ้านสายรุ้งและจากครอบครัวในชุมชนท้องถิ่น มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าโรงเรียนในท้องถิ่น เด็ก ๆ จะถูกแบ่งเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมครูประจำชั้น มีกิจกรรมและการบำบัดที่หลากหลาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีบำบัด ศิลปะ กายภาพบำบัดและการฝึกพูด โดยมีจุดประสงค์ที่พวกเขาสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนได้ โดยเข้ามาฟื้นฟูที่ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟูแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

โครงการดำรงชีวิตอิสระ (Group Home)

เปนโครงการที่ทางมูลนิธิฯ นำกลุมเด็กพิการมาพักอาศัยอยูในชุมชน เพื่อใหพวกเขาไดเรียนรูจักการใชชีวิตในแบบคนปกติทั่วไป สรางโอกาสในการฝกวิชาชีพและทำงาน เสมือนไดอยูในครอบครัวรวมทั้งฝกการชวยเหลือตนเอง เชน ทำอาหารทำความสะอาดบาน เปนตน

happy-home-and-vision-house-300x225.jpg

พันธกิจของมูลนิธิฯ

เพื่อนำความรักตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ พัฒนาเด็กพิการ  ให้เต็มศักยภาพสูงสุดอย่างเป็นองค์รวม ให้เด็กพิการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคมให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อคนพิการ

สนัยสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

2.เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ  อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมและอาชีพ

3.เพื่อให้ความรู้กับครอบครัวและชุมชน เรื่องการดูแลเด็กพิการ   อย่างถูกวิธี  พร้อมกันนั้นก็ได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการขึ้นในเด็ก

4.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่เด็กพิการ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การอยู่ร่วมกับคนอื่น อาชีพ เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือเด็กพิการ

สนใจสนับสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

bottom of page