top of page

ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู

41663785_2787248234626040_48341778227150

โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ กลุมเปาหมายคือเด็กกำพรา
พิการจากสถานสงเคราะห และจากชุมชน โดยมีแผนการสอนเปนรายบุคคล
IEP (Individual Education Plan) การใหบริการแบงออกเปน ๒ กลุม

คือ กลุมเด็กประจำ เด็กกลุมนี้จะไดรับการเตรียมความพรอมทุกดาน
เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาและอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
อีกกลุมคือ กลุมเด็กไปกลับและเด็กพิการจากชุมชนที่ขาดโอกาส
มาฝกทักษะดานตางๆโดยมีครูพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ
นักกายภาพบำบัดเปนผูใหการดูแล ในการฝกทักษะดานนั้นๆ

บ้านสายรุ้ง

บ้านสายรุ้ง วัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน
ในรูปแบบครอบครัว โดยเด็กที่มีเกณฑ์อายุสามารถเข้าเรียนร่วมได้ มูลนิธิฯก็จะส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เราได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ก่อนวัยเรียน และจากชุมชน
มารับการเรียนรู้ด้วย ปัจจุบันมีเด็กเข้าร่วมโครงการประมาณ
30-40 คน

rainbow-rehabilitation-225x300
trampoline-280x300

ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู

เด็ก ๆ ในโครงการประมาณ 35 คน อายุ 2 ถึง 15 ปี เข้ารับการดูแล
ที่
ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟู มีเด็กจากบ้านสายรุ้งและจากครอบครัว
ในชุมชนท้องถิ่น มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าโรงเรียนในท้องถิ่น
เด็ก ๆ จะถูกแบ่งเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมครูประจำชั้น มีกิจกรรม
และการบำบัดที่หลากหลาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีบำบัด ศิลปะ กายภาพบำบัดและการฝึกพูด โดยมีจุดประสงค์ที่พวกเขาสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนได้ 
โดยเข้ามาฟื้นฟูที่ศูนย์สายรุ้งเพื่อการฟื้นฟูแบบเช้าไปเย็นกลับ 
เพื่อฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

โครงการดำรงชีวิตอิสระ (Group Home)

เปนโครงการที่ทางมูลนิธิฯ นำกลุมเด็กพิการมาพักอาศัยอยูในชุมชน
เพื่อใหพวกเขาไดเรียนรูจักการใชชีวิตในแบบคนปกติทั่วไป
สรางโอกาสในการฝกวิชาชีพและทำงาน เสมือนไดอยูในครอบครัว
รวมทั้งฝกการชวยเหลือตนเอง เชน ทำอาหาร
ทำความสะอาดบาน เปนตน

happy-home-and-vision-house-300x225

พันธกิจของมูลนิธิฯ

เพื่อนำความรักตามแบบ
อย่างองค์พระเยซูคริสต์
พัฒนาเด็กพิการให้เต็ม
ศักยภาพสูงสุดอย่างเป็นองค์รวม
ให้เด็กพิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ
มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคมให้มีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง
ต่อคนพิการ

สนัยสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของเด็กพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

2.เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ  อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม
และอาชีพ

3.เพื่อให้ความรู้กับครอบครัวและชุมชน เรื่องการดูแลเด็กพิการ   อย่างถูกวิธี  พร้อมกันนั้นก็ได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความพิการขึ้นในเด็ก

4.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่เด็กพิการ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง
การอยู่ร่วมกับคนอื่น อาชีพ เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือเด็กพิการ

สนใจสนับสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

bottom of page