โครงการนี้ไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ และไดขยายโครงการอยางตอเนื่อง วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหครอบครัว และชุมชนมีสวนดูแลเด็กพิการในพื้นที่ไดเอง
มูลนิธิฯไดเขาไปสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการรวมกับผูเกี่ยวของ เพื่อปองกันไมใหเด็กพิการถูกทอดทิ้งโดยเปดศูนยพัฒนาการเด็กในชุมชน ออกเยี่ยมบานในกรณีเด็กพิการที่มีความรุนแรง และทำงานรวมกับโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนรวม โดยใหการฟนฟูสมรรถภาพ กระตุนพัฒนาการ
และใหความรูแกผูเกี่ยวของเรื่องสิทธิตางๆ ที่พึงจะไดรับเชน การจดทะเบียนคนพิการเปนตน

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน (CBR)

        จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการที่อยู่ในชุมชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการ รวมทั้งสิทธิต่างๆ ที่เด็กพิการได้รับ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการแบ่งเบาภาระและเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย โดยทำงานร่วมกับผู้ปกครองเด็กพิการ  และผู้นำชุมชน  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองเด็กพิการได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้ทักษะในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ร่วมกัน  เพื่อชุมชนจะสามารถช่วยเหลือตนเองในการดูแลเด็กพิการในชุมชนได้

        ปัจจุบันโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุม มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ CBR-N จังหวัดนนทบุรี, CBR-P จังหวัดปทุมธานี และ CBR-C&U จังหวัดชัยนาท

หน้าที่การทำงานของโครงการ CBR:

ศูนย์เปิดให้บริการ ซึ่งผู้ปกครองสามารถพาลูกไปรับการกระตุ้นกายภาพบำบัดและการดูแลเฉพาะทาง เราจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ในศูนย์ของเรามีห้องสมุดของเล่น มอบความรักความเอาใจใส่และความสนุกสนานให้กับเด็กทุกคน

เยี่ยมบ้านเด็กพิการ

การทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ

การเริ่มต้นโครงการ CBR has initiated:

การสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณะชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการในเด็กได้

การสนันสนุนจากผู้ปกครองเด็กพิการ

การให้ความรู้ครอบครัวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น

การดูแลเด็ก ๆ แทนผู้ปกครองในช่วงที่อยู่่ศูนย์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีเวลาไปทำงานได้อย่างเต็มที่

การให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง ในการไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ และพาเด็กไปตามแพทย์นัด

การจัดฝึกอบรมสำหรับครอบครัวและผู้ดูแลเด็กพิการ

ผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิฯ

กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิฯ
For Life Thailand 
CCD-USA 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

สนับสนุนมูลนิธิฯ

Volunteer 
Fund-raise 
A future Building 
Wish List 
Host a Donation Box 

Copyrights

Registered Charity Number: T83/2540 
Registered as Thai Foundation in 1997 and audited every year 
Recognised as Non Profit Public Company Organisation Registration 2857 in 2011 
Rated Excellent as a Standard of Disability Related Organisation (SDO) 2010-2013 and 2014-2017 ​

© Copy Right by Christian care Foundation for Children with Disabilities(CCD)