top of page
e-donation
สนับสนุนมูลนิธิฯ บริจาคเงินออนไลน์-สแกนคิวอาร์โค้ด
#รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการในชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊กที่นี่

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการดำเนินงานในด้านการให้ความรัก ดูแลและให้การช่วยเหลือเด็กพิการผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยไม่แบ่งแยกเพศเชื้อชาติและศาสนา จดทะเบียนจัดตั้งปี 2540 เป็นต้นมา

      มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ สำหรับเด็กๆที่มีความพิการในประเทศไทยได้ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กๆพิการที่ถูกทอดทิ้ง โดยไม่จำกัดเพศ,เชื้อชาติ, ความเชื่อและศาสนามาตั้งแต่ปี 1986 และในปัจจุบันให้การฟื้นฟูแก่เด็กกว่า 200 คน วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ คือการให้การดูแลและช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาการสิ่งแวดล้อมมูลนิธิฯ ยินดีต้อนรับอาสาสมัครทั้งจากทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งที่เป็นและไม่เป็นอาชีพเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับทีมงานของมูลนิธิ ฯ

     พันธกิจมูลนิธิฯ

       เพื่อนำความรักตามแบบอยางองคพระเยซูคริสต พัฒนาเด็กพิการใหเต็มศักยภาพสูงสุดอยางเปนองครวมใหเด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในสังคม รวมทั้งสรางความตระหนักในสังคมใหมีทัศนคติที่ถูกตองตอคนพิการ

พันธกิจของมูลนิธิฯ

เพื่อนำความรักตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ พัฒนาเด็กพิการให้เต็มศักยภาพสูงสุด อย่างเป็นองค์รวม ให้เด็กพิการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ

มีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคม

ให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อคนพิการ

สนัยสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

2.เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ  อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมและอาชีพ

3.เพื่อให้ความรู้กับครอบครัวและชุมชน เรื่องการดูแลเด็กพิการ   อย่างถูกวิธี  พร้อมกันนั้นก็ได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการขึ้นในเด็ก

4.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่เด็กพิการ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การอยู่ร่วมกับคนอื่น อาชีพ เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือเด็กพิการ

💐สามารถมีส่วนสนับสนุน
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการผ่านโครงการปันบุญttb
💳โดยสามารถหักผ่านบัตรเครดิตได้แล้ววันนี้
🙏ขอบพระคุณทุกท่าน

https://www.punboon.org/foundation/01191

1stEngJune2017.jpg
วารสารฉบับที่ 1/2017
ฉบับภาษาไทย/2017
1stEngJune2016page1.jpg
วารสารฉบับที่ 1/2016
ฉบับภาษาไทย/2016
CCD News 2015 ENpage1.jpg
วารสารฉบับที่ 1/2015
ฉบับภาษาไทย/2015

หากท่านต้องการสมทบทุนช่วยเหลือเด็กพิการ

bottom of page