top of page
Qr Code2018.jpg
สนับสนุนมูลนิธิฯ บริจาคเงินออนไลน์-สแกนคิวอาร์โค้ด
#รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการในชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊กที่นี่

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการดำเนินงานในด้านการให้ความรัก ดูแลและ  ให้การช่วยเหลือเด็กพิการผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยไม่แบ่งแยกเพศเชื้อชาติและศาสนา จดทะเบียนจัดตั้งปี 2540 เป็นต้นมา

พันธกิจของมูลนิธิฯ

เพื่อนำความรักตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ พัฒนาเด็กพิการ  ให้เต็มศักยภาพสูงสุดอย่างเป็นองค์รวม ให้เด็กพิการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักในสังคมให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อคนพิการ

สนัยสนุนพันธกิจมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

2.เพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ  อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมและอาชีพ

3.เพื่อให้ความรู้กับครอบครัวและชุมชน เรื่องการดูแลเด็กพิการ   อย่างถูกวิธี  พร้อมกันนั้นก็ได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการขึ้นในเด็ก

4.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่เด็กพิการ เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การอยู่ร่วมกับคนอื่น อาชีพ เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือเด็กพิการ

       มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ สำหรับเด็กๆที่มีความพิการในประเทศไทย

ได้ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กๆพิการที่ถูกทอดทิ้ง โดยไม่จำกัดเพศ,เชื้อชาติ,ความเชื่อและศาสนามาตั้งแต่ปี 1986

      มูลนิธิทำงานร่วมกับสถานคุ้มครอง ซึ่งให้ที่พักพิงกับเด็กๆ มากกว่า 2000 คน

และในปัจจุบันให้การฟื้นฟูแก่เด็ก 400 คน วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ คือ การให้การดูแลและช่วยเหลือแก่เด็ก
และเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาการสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิ ฯยินดีต้อนรับอาสาสมัครทั้งจากทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งที่เป็นและ
ไม่เป็นอาชีพ
เพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับทีมงานของมูลนิธิ ฯ

พันธกิจมูลนิธิฯ

       เพื่อนำความรักตามแบบอยางองคพระเยซูคริสต พัฒนาเด็กพิการใหเต็มศักยภาพสูงสุดอยางเปนองครวม
ใหเด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการดำรงชีวิตอิสระ มีสิทธิ โอกาสและศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในสังคม
รวมทั้งสรางความตระหนักในสังคมใหมีทัศนคติที่ถูกตองตอคนพิการ

1stEngJune2017.jpg
วารสารฉบับที่ 1/2017
ฉบับภาษาไทย
1stEngJune2016page1.jpg
วารสารฉบับที่ 1/2016
ฉบับภาษาไทย
CCD News 2015 ENpage1.jpg
วารสารฉบับที่ 1/2015
ฉบับภาษาไทย

หากท่านต้องการสมทบทุนช่วยเหลือเด็กพิการ

bottom of page