top of page
Sports Group Photo
Hampton 1392562_191001_0076
12962_191001_0022
c60a25f36334c5a809540d35291e8f3f6_462069
c60a25f36334c5a809540d35291e8f3f6_462069
282019_191001_0019

ศูนย์เดย์แคร์

ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ อำเภอปากเกร็ด 3 แห่ง เป็นศูนย์ที่รับเด็กไปเช้า-เย็นกลับ ทั้งกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโต

สนับสนุนเด็กให้มีกิจกรรมซึ่งจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอิสระในชุมชน

Day Care Centres

นักกายภาพแนะนำการกิจกรรมและการฟื้นฟูเด็.

บ้านเฟื่องฟ้า

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการมีเด็กว่า 400 คน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี มูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกันกันบ้านเฟื่องฟ้า ซึ่งรับเด็กเข้ามาที่ศูนย์เดย์แคร์ โดยประกอบด้วยผู้จัดการโครงการผู้ช่วยสอนและนักกายภาพบำบัดสองคน ทำหน้าที่ให้บริการ

R.G_191001_0111.jpg

บ้านราชาวดีหญิง

บ้านราชาวดีหญิง จำนวน 450 คน อายุ 7 ปี จนถึงผู้ใหญ่ มูลนิธิฯให้การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็ก 30 ถึง 35 คน เด็ก ๆ จะได้รับการบำบัดเพื่อให้พวกเขาพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ตัวอย่างของกิจกรรมประจำวัน ได้แก่ ภาพวาดว่ายน้ำและกายภาพบำบัด

กิจกรรม RB62 #1_191001_0219.jpg

บ้านราชาวดีชาย

บ้านราชาวดีชาย มีจำนวนกว่า 450 คน อายุ 7ปี จนถึงผู้ใหญ่ มูลนิธิฯทำงานให้การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กโดยทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพว่ายน้ำการทำหัตถกรรมและเครื่องประดับและการฝึกทักษะต้าง ๆ เป็นต้น

bottom of page